GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮÚvod

Rádi bychom Vám poskytli základní informace ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli.

Kdo jsme?
Jsme společnost Graffoto Bejvl se sídlem Poříčí nad Sázavou Školní 264, IČO12548489, registrovaná u Obecního ůřadu města Benešov u Prahy. B 2111, poskytující celou škálu fotografických,služeb tisku a kopírování,výrobou razítek ,výšivek a ostatních služeb pod značkami fuji,xerox,oki,tajima,liberek gravotech,graffoto Bejvl.
Ve vztahu k Vašim osobním údajům jsme samostatným správcem osobních údajů, tedy rozhodujeme, které osobní údaje je možné si vyžádat, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu budou zpracovávány. Určujeme také způsoby a prostředky jejich zpracování a neseme odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou.

Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, požadavky týkající se Vašich osobních údajů či budete chtít uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat následovně:
písemně formou dopisu/ oznámení nebo osobně na adrese.;Graffoto Bejvl
Tyršova 2070 Benešov u Prahy

elektronicky na e-mailovou adresu: graffoto@graffoto.cz nebo bejvl@graffoto.cz
telefonicky na tel. čísle: 317 725 605 nebo 776 015 264

V souladu s jakými právními předpisy zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou a budou zpracovávány na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které se stane účinným od 25. května 2018 (dále také jen „Nařízení“) a případně českými právními předpisy, které budou upravovat některé aspekty Nařízení po jejich přijetí a nabytí účinnosti.

Proč Vaše osobní údaje potřebujeme?
Za účelem vašich zakázek a případného upřesnění i připomínek apod. Právním titulem zpracování je náš oprávněný zájem (marketing). Bez poskytnutí takových osobních údajů Vás nemůžeme řádně předem kontaktovat a případně zaregistrovat.

Jaké osobní údaje nám pro tyto účely stačí a kdo nám pomáhá při zpracování?
Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefon a emailová adresa.

Osobní údaje pro tyto účely zpracováváme pouze interně . Webový formulář je umístěn na našich webových stránkách www.graffoto.cz

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje pro tyto účely uchovávat?
Vaše osobní údaje zpracováváme do doby skončení Vaší zakázky Následně je z databáze odstraníme a pro jiné účely je již nepoužíváme (např. pro zasílání jiných obchodních sdělení). Pro naše interní účely si vytváříme pouze anonymní statistiky o počtu účastníků.

Předáváme Vaše osobní údaje do zahraničí?
nepředáváme vůbec.

Pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů z pořádaných akcí
ne.

 Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Firma GRAFFOTO Bejvl si váží Vás a Vašich osobních údajů, a proto dlouhodobě prosazujeme jejich ochranu a zabezpečení před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem. Za tímto účelem jsme proto přijali celou řadu organizačních, technických a bezpečnostních opatření.

Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů? 
Pokud jste nám předali své osobní údaje, máte vůči nám ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:
právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (u obchodních sdělení);
právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po nás informaci o zpracování svých osobních údajů;
právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
právo na omezení zpracování osobních údajů;
právo na přenositelnost osobních údajů;
právo vznést vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným výše v bodě 3;

Vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.